REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 20. MARTS 2019

 

Møde i KFUM`s Idrætsforenings lokale,Haderslev

 

Fremmødte fra kredsbestyrelsen : Jan og Jan-Uffe (Sønderskov), Birthe (Sundsmark), Finn (Skovly), Christian og Preben (Sundeved), Marian (Ringhaven), Bent og Jane (Humlehaven).

Fremmødte i alt : 25 repræsentantskabsmedlemmer + 9 fra bestyrelsen.

Velkomst v. kredsformanden

Velkomst til både nye og gamle medlemmer.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Dirigent : Hugo Jensen (Skovly). Konstaterede at der var lovlig indkaldt.

Referent : Jane Hingkjær (Humlehaven)

Stemmetællere: Hardy, Michael, Preben K.

Beretning v. kredsformanden

Takkede kredsbestyrelsen for godt samarbejde, det samme til foreningerne i Haderslev og Sønderborg.

Kredsbestyrelsesmøderne holdes nu på skift og det styrker samarbejdet.

Preben har deltaget i samtlige generalforsamlingerne, han konstaterer at der trækkes i samme retning i alle foreninger.

Med 555 medlemmer er det en kreds med rimelig aktivitet.

5 bestyrelsesmøder og samarbejdet om havebedømmelserne med Ole Daugaard. Det samme med havekurser.

Vurderingsfolkene takkes for det gode samarbejde. Der har været holdt ERFA- møde i Haderslev, hvor det nye system taltes igennem.

Kredsfesten var i fjor i Haderslev. 75 deltog, 26 fra Sønderborg. Tak til Bent og andre frivillige.

Sundeved har haft besøg af en haveforening i Nordborg, der ville vide mere om vandure. Det kan være der kommer et samarbejde fremadrettet.

Kongres: Det afholdtes i september (fredag-søndag), hvor der forud var holdt storkredsmøder. Det er en god mulighed for at finde ud af hvad der sker rundt i landet. Der blev valgt en jysk næstformand, Per Rønnebæk fra Viborg.

Der sker en del knopskydninger på forbundskontoret, der koster penge. Det bliver alle der betaler for de store haveforeningers problemer.

Regnskab for 2018 og budget for 2020 v. kredskasseren

Regnskab for 2018:

Christian gennemgik regnskabet.

Havebedømmelsen betales fra 2019 fra de forskellige foreninger, det er igen udbetalt til Ole Daugaard.

Kursusudgifter: kørsel til kursus, kørsel til generalforsamlinger, stormøde i århus, reception forbundet. Fremover skal foreningerne selv betale udgifterne vedr. kredsens deltagelse i deres generalforsamlinger.

Bankbeholdning : 37.519,42. Kogreskonto: 300,- kroner Underskud: 4002,27.

Regnskabet blev godkendt

Budget 2020:

Budgetterer 3500,- kroner for havebedømmelserne. Igen til Ole Daugaard for ekstra bedømmelser.

Kongreskonto er hævet til 3000,- da det er mere realistisk, så der er afsat til næste Kongres om 3 år.

Det giver et underskud på 2631,- kroner.

Budgettet blev godkendt.

Indkomne forslag.

Kredsbestyrelsen foreslår en stigning på kontingent med 10,- kroner. Et underskud kan vi som ansvarlig bestyrelse ikke være med til.

 

Elsebeth (Sundsmark): der er utilfredshed med stigning til først hovedbestyrelsen og nu også til kredsen. Man vil gerne kunne bruge på egne haver i stedet. Kunne man hæve selvbetalingen til kredsfesten i stedet ?

Bent (Kredsen): det er ærgerligt, at det skulle gå ud over kredsfesten. Det er et spørgsmål om fællesskab.

John(Sundsmark): I Aabenraa, har man holdt fester i lokal regi. Det i lokalområdet det giver mest.

Preben (Kredsen): Det bliver holdt arrangementer både lokal og i kredsen. Det er for det sociale- og for samarbejde. Det er også en præmiefest, ikke bare en kredsfest.

Christian (Kredsen): for et par år siden var kredskontingentet 70,- kr. Hvorfor at blive udtilfreds med en stigning til 60,- kr.

Preben (Sundsmark): Hvorfor ikke mødes og en forhøjelse på 5,- kr.

Marian (Kredsen): Kredsfesten kan laves om til hvad folk kan spise. Det er kun 30,- kr. pr. måned for alle kontingenter.

Afstemning for en kontingentstigning på 10 kroner : For 21 og imod 10 og 3 neturale.

Valg til Kredsbestyrelsen:

Kredskasserer: Christian Jacobsen genvalgt for 2 år.

 

Kredsbestyrelsesmedlem:

På valg er : Bent Wiuff (Humlehaven), Jane Hingkjær (Humlehaven), Finn Haahr (Skovly), Jan-Uffe Schjødt (Sønderskov).

Foreslået : Mads Hansen (Sønderskov)

Info: Hvis Finn Haahr ikke genvælges, er der risiko for at Skovly ikke får en repræsentant.

Stemmer : Finn og Jane 32 stemmer. Bent og Mads får 28 stemmer . Jan-Uffe får 7 stemmer. Dermed udgår Jan-Uffe af kredsbestyrelsen.

Kredsbestyrelsessuppleant: John Hynding blev nyvalgt og Hugo Jensen blev genvalgt.

Kredsrevisor: Hugo Jensen. Genvalgt.

Kredsrevisor suppleant: Jelva Jensen genvalgt (Humlehaven). Ilse Pedersen nyvalgt (Ringhaven)

Fremtidigt arbejde:

 

Preben Sørensen (Kredsen). Tillykke med valget og tak til Jan-Uffe for de mange års arbejde.

Kredsfesten den 5.oktober i Sindsmarks Fælleshus foregår som det plejer med buskørsel, præmieuddeling, spisning og godt samvær.

Generelt: Vi hjælper gerne de forskellige foreninger med de udfordringer de støder på.

 

Bent Wiuff (Kredsen). Det er vigtigt at man ved hvad der står i kredsvedtægterne. Bemærk at der er kommet nye vedtægter. Når der opstår problemer i haveforeningen, er det vigtigt at det bliver taget op lokalt før kredsen.

Uddannelse af vurderingsfolk. I 2019 er det vigtigt at instruktørerne får deres kurser. Der må jf. de nye vedtægter, ikke vurderes hvis man ikke er uddannet.

Kredsen tager ansvar for at uddannelserne bliver udført.

 

Der står i kredsvedtægterne at der kommer opkrævninger 2 gange pr. år, men kassereren har aftalt med repræsentanter i Kredsbestyrelsen, at det sker én gang om året i stedet.

Eventuelt:

Skovly har fået en opkrævning på ejendomsskat. De vil gerne vide om andre har fået tilsvarende. Det afvises af de andre.

Find kontaktoplysninger på

Bestyrelsen

Preben Sørensen

  webmaster Eva T. Jacobsen -  kreds.sdj@gmail.com

   

  This site was designed with the
  .com
  website builder. Create your website today.
  Start Now